ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2562
   ข้อมูลจำนวนบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

ชาย
1

รวม
1
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
1
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)

เจ้าหน้าที่
2

ผู้ดูแลระบบ
2
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

ผู้ดูแลระบบหลัก
1