ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วันเสาร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
ข้อมูลจำนวนนักเรียนเข้าออกสถานศึกษา
ระดับชั้น มาถึง จากทั้งหมด

รวม
0%

ข้อมูลจำนวนการเข้าเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น เข้าเรียน จากทั้งหมด

รวม
0%
0