ข้อมูลจำนวน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
5

• ชาย
108

• หญิง
96

รวม
209


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
54

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
91

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
46


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
3

• ฝ่ายวิชาการ
3

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3

• แผนกวิชาแฟชันและสิ่งทอ
1

• แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7

• แผนกวิชาการตลาด
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
25

• แผนกวิชาช่างยนต์
25

• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
4

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
4

• แผนกวิชาช่างโยธา
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
14

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
6

• งานบัญชี
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานการเงิน
3

• งานอาคารสถานที่
17

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานทะเบียน
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานบุคลากร
5

• งานปกครอง
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานความร่วมมือ
6

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานพัสดุ
7

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
5

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6
นายปรีดี เกตุทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเจษฎา อนันทวรรณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายอลงกต ใหม่น้อย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายเทียนชัย ใหมทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ภิษัชยา จิตต์เจตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานบริหารงานทั่วไปศิริกุล ไชยพลบาล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานการเงิน

นายพิรศักดิ์ ศิลวิศาล
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวสุจินดา เต็มสังข์
หัวหน้างาน งานบัญชีนายชัยยันต์ สีวิน
หัวหน้างาน งานพัสดุนายสุรศักดิ์ ช่วยเรือง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายณัฐพัฒน์ แสนสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวรัชเกล้า อนุกูลพันธ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์ธีรวัฒน์ เดชอรัญ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายกิจปราการ วังหีน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายพัฒนา หมื่นศรี
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายทิพวัฒน์ พรดำรงค์รัศมี
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายชูเกียรติ คันฉ่อง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวณัฎฐิกา พัฒนประชากร
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจชัยฤทธิ์ บัวเพชร
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางอ้อมใจ ขวัญนิมิตร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาอรทัย เข็มทอง
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาพนม เยาว์ดำ
หัวหน้างาน งานปกครองนางอำไพ สุชาโต
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานวิมลวรรณ ซ้ายเสน
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาวุฒิชัย เพ็งสกุล
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวอาธิญา คีรีพันธ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเสนอ ขุนพระบาท
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลจุฑามาศ คันฉ่อง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนางวริศา ทองนอก
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายณรงค์ ฤทธิเดช
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวรพงศ์ แสนสิงห์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

วรกิจ ทองนอก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เฉลิมพงษ์ ปั้นทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายนิกร ยิ้มสุด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายชัยยัณห์ รุ่งเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายกฤตนัน น้ำเจ็ด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายทนงศักดิ์ แสงศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุรศักดิ์ เทพทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์นายจุมพล ตันติบรรพกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายสุธี วีระพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมนายวันโชค บุญย่อง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโยธาว่าที่ร้อยตรีกิตติวงศ์ ศรีเมฆ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางสาวธรวิรินทร์ พวงสอน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนายพศกร สุวรรณทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางทิพย์วดี พัฒนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางยุวรีย์ กรุณามิตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวจิรารัตน์ ด้วงนุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแฟชันและสิ่งทอนางจิรภัทร์ อนุกูลพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนางสาววชิราภรณ์ รัตนรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและบริการรัตนา รุ่งเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนายสรายุทธ มาลา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวณัฐวดี ทองรักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนายสรพงษ์ สุวรรณศร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางอัษฎาพร บุญเมือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางทัศมาตุ แพกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายอภิชาติ พยุงศุขศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายสมพงษ์ แซ่โค้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสุดารัตน์ แสนสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนายกิตติวุฒิ ศรีเมฆ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางยอดรัก ศรีปรางค์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางตาลตะวัน ขอดแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปิยะนุช เพชร์ฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพรพนา ทับเที่ยง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุจินดา อาบูบาเกอร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อัญมณี อุทรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวีรวุฒิ หนูช่วย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์karanphat Imjit
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อรวรรณ นิ่มดวง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เกวลิน วุ่นจินา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวัชรินทร์ รัศมี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกนกวรรณ วงศ์วัชระบุตร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางเบญจมาศ ศิริรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชนม์สวัสดิ์ อินนุรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายพรศักดิ์ โสภาประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายวิษณุ เป้าทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ฉัตชัย บิลภัสร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์วีระทัย เพ็ชรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายปิยะนันท์ รักการ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสืบศักดิ์ หลงขาว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสมชาย เรืองสม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานอภิรักษ์ ประพฤติชอบ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสมพร ทองรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสมพล หอมระรื่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะประสบโชค สุขยัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธวัช เดชทับ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุเมธ สุธีรพาณิชย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายนราพงษ์ อนุกูลพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอนุวัฒน์ สุชาโต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายพิน ช่วยเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ณัฐชยา อมรลักษณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เทพินทร์ บัวอินทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวอาบีด๊ะ นุ้ยเอียด
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์นางปณิตา จิตรละเอียด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างกฤปวุฒิ พรวรศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนิศารัตน์ วัฒนกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมนายทรงวุฒิ นาทะสิริ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธานางจีรนันท์ ดาราสุริยงค์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางรำภู นพรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกนกพรรณ นวลงาม
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกมลชนก พลเดช
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดหัสทิวา จันทรเดิม
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางอินทิรา สุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการชลิดา เส้งวุ่น
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวกันยารัตน์ เหล่าตระกูล
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนางสาวจินดา หนูเหมือน
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและบริการนางสาวอัญชลี เขาพรง
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและบริการนายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายธีรพงศ์ ชัยพงศ์วัฒนา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายสนธยา เกื้อคีรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพิมพ์กัญญาณัช วราภัชญ์สกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาว จารุวรรณ เรืองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วิเชียร เกตุดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สุชานุช พิศุทธางกูร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ธิดารัตน์ เจริญสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพัชร น้ำแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชยุตพงศ์ ไชยรุตม์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วรวิทย์ ปิยรัตนวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ชัยวัฒน์ ศรีเจริญโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ธีระวุฒิ อินเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์โสภณ วงค์บุญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์กิตติพงศ์ เสตพรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์วุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ภาณุพันธ์ุ ไทยนกเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์เธียรศักดิ์ ศรีขำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์สมบัติ ช่วยนวล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์พงศธร เรืองศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ว่าที่ ร.ต.รณชัย เรืองพุทธ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์พิสุทธิ์ พุทธสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาววราสิรี คำทิพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวรจนา หนูดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังอนิวรรตน์ เดชรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังพีรเพชร สินอนันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังศิริลักษณ์ กลับจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีร์กุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังอเนก เชี่ยเท่า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์นางสาวมาลินี เห้งสีป้อง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์อชรพร รองเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานายรณกร พลวัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธาธัญนวัฒน์ ขาวบาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธาอุไรวรรณ ทองเอียบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวอนัญญา รัตนพิบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวฉัตรสิริ ผาลิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวดารารัตน์ มัทมิฬ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวสลิลทิพย์ นาเลื่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวปิยนาถ บูรณะภิรมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวGORNE GISELA MAY
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนางสาวประภัสสร เพชรสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนายเกียรติศักดิ์ โชติกมาศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการรัชนาท หวนสิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภัทรดิษฐ์ ศรีประดิษฐศักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฐเดช บุญศิริโยธิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศยศภฤศ ศรีธนวุฒิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชัยนาถ กาญจนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเกียรติศักดิ์ เกตุพงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาคร สุขคุ้ม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่ชลิต นิลมณี
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่อุไร ษัฎเสน
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่ดำรัส ลิ้นหล่อ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่อนันตกร สำเร็จ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

ปิยวรรณ ปั้นทอง
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไปศศิโสม พาณิชย์กุล
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไปรัศมีพร จินตนานุสรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไปธัญญารัตน์ สุขสง
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากรชวนพิศ ยิ้วเหี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินนิตยา สุขคุ้ม
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินอารี เทพไชย
ลูกจ้างชั่วคราว งานบัญชีพิไลพร คงจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุศรีศักดิ์ เจโตวิมุติ
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุนภาพร โสโอ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุชำนาญ เรืองรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่เกียรติศักดิ์ นวลน้อม
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ประนอม พนมมาศ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่พนัส ข่ายม่าน
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่พยุงศักดิ์ พลสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่อภิเชษฐ คงจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ประพันธ์ หลีนะ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่พรเทพ หิรัญวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ธีรภัทร์ จันสิง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่สุรศักดิ์ ก้งจี้
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ศิริรัตน์ สุดรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนวิภาดา ดำรงค์เกียรติ
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนพริมรตา ศรีเพชร
ลูกจ้างชั่วคราว งานประชาสัมพันธ์ธเนศ ไชยบุตร
ลูกจ้างชั่วคราว งานวางแผนและงบประมาณวิลาวัณย์ วัลย์ดาว
ลูกจ้างชั่วคราว งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจกาญจนา รักศรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาทิพย์วิมล ลิ้นหล่อ
ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาสิริวิมล บุญคง
ลูกจ้างชั่วคราว งานครูที่ปรึกษาอรรถพล แสงจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครองนางสาวอรวรรณ หมื่นละม้าย
ลูกจ้างชั่วคราว งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานมนทิชา ช่วยดู
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภูษา ตันติมณี
ลูกจ้างชั่วคราว งานวัดผลและประเมินผลนางสาวชวัลตา บุญสร้าง
ลูกจ้างชั่วคราว งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวจันทิมา ภักดีวานิช
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเชิดศักดิ์ ชูศรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานสื่อการเรียนการสอน

หญิง แซ่มั่น
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวกวินธิดา ไหมทอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนโสภา หลงละเลิง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน

นายเกรียงไกร ไชยบุญ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายเอกราช สินภิบาล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ธวัชชัย เจริญกุล
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิไลวรรณ คำสอน
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนายธีระพล บุญชัย
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบยุทธนากร แสงแก้ว
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จันทร์กอง
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวนัทชา สุวรรณชาตรี
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง