ข้อมูลจำนวน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
9

• ชาย
105

• หญิง
96

รวม
210


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
54

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
89

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
47


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
3

• ฝ่ายวิชาการ
3

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
2

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7

• แผนกวิชาแฟชันและสิ่งทอ
1

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5

• แผนกวิชาช่างโยธา
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
14

• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
4

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
12

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
25

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5

• แผนกวิชาช่างยนต์
25

• แผนกวิชาการตลาด
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
4

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• งานบุคลากร
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานบัญชี
2

• งานปกครอง
4

• งานพัสดุ
8

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานการเงิน
3

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
6

• งานอาคารสถานที่
17

• งานทะเบียน
7

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
7
นายปรีดี เกตุทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอลงกต ใหม่น้อย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายเทียนชัย ใหมทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ภิษัชยา จิตต์เจตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานบริหารงานทั่วไปศิริกุล ไชยพลบาล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานการเงิน

นายพิรศักดิ์ ศิลวิศาล
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวสุจินดา เต็มสังข์
หัวหน้างาน งานบัญชีนายชัยยันต์ สีวิน
หัวหน้างาน งานพัสดุนายสุรศักดิ์ ช่วยเรือง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายณัฐพัฒน์ แสนสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวรัชเกล้า อนุกูลพันธ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์ธีรวัฒน์ เดชอรัญ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณรัชนาท หวนสิน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายพัฒนา หมื่นศรี
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายวัชรินทร์ รัศมี
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายชูเกียรติ คันฉ่อง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวณัฎฐิกา พัฒนประชากร
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจชัยฤทธิ์ บัวเพชร
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางอ้อมใจ ขวัญนิมิตร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาอรทัย เข็มทอง
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาพนม เยาว์ดำ
หัวหน้างาน งานปกครองนางอำไพ สุชาโต
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานวิมลวรรณ ซ้ายเสน
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาวุฒิชัย เพ็งสกุล
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวอาธิญา คีรีพันธ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเสนอ ขุนพระบาท
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลจุฑามาศ คันฉ่อง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนางวริศา ทองนอก
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายณรงค์ ฤทธิเดช
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายทนงศักดิ์ แสงศรี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

วรกิจ ทองนอก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ฉัตชัย บิลภัสร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายนิกร ยิ้มสุด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายชัยยัณห์ รุ่งเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายกฤตนัน น้ำเจ็ด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวรพงศ์ แสนสิงห์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุรศักดิ์ เทพทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์นายจุมพล ตันติบรรพกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายสุธี วีระพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมนายวันโชค บุญย่อง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโยธาว่าที่ร้อยตรีกิตติวงศ์ ศรีเมฆ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางสาวธรวิรินทร์ พวงสอน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนายพศกร สุวรรณทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางทิพย์วดี พัฒนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางยุวรีย์ กรุณามิตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวจิรารัตน์ ด้วงนุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแฟชันและสิ่งทอนางจิรภัทร์ อนุกูลพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนางสาววชิราภรณ์ รัตนรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและบริการรัตนา รุ่งเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนายสรายุทธ มาลา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวณัฐวดี ทองรักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนายสรพงษ์ สุวรรณศร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายกิจปราการ วังหีน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายทิพวัฒน์ พรดำรงค์รัศมี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางอัษฎาพร บุญเมือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางทัศมาตุ แพกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายอภิชาติ พยุงศุขศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายสมพงษ์ แซ่โค้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสุดารัตน์ แสนสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนายกิตติวุฒิ ศรีเมฆ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางยอดรัก ศรีปรางค์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางตาลตะวัน ขอดแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปิยะนุช เพชร์ฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพรพนา ทับเที่ยง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุจินดา อาบูบาเกอร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อัญมณี อุทรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวีรวุฒิ หนูช่วย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกรัณย์พัจน์ อิ่มจิตร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อรวรรณ นิ่มดวง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เกวลิน วุ่นจินา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกนกวรรณ วงศ์วัชระบุตร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางเบญจมาศ ศิริรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชนม์สวัสดิ์ อินนุรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายพรศักดิ์ โสภาประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายวิษณุ เป้าทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์เฉลิมพงษ์ ปั้นทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์วีระทัย เพ็ชรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายปิยะนันท์ รักการ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสืบศักดิ์ หลงขาว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จันทร์กอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสมชาย เรืองสม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานอภิรักษ์ ประพฤติชอบ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสมพร ทองรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสมพล หอมระรื่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะประสบโชค สุขยัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธวัช เดชทับ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุเมธ สุธีรพาณิชย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายนราพงษ์ อนุกูลพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังพิมพิกา ยอดดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอนุวัฒน์ สุชาโต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายพิน ช่วยเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ณัฐชยา อมรลักษณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เทพินทร์ บัวอินทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายธีระพล บุญชัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ยุทธนากร แสงแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวอาบีด๊ะ นุ้ยเอียด
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์นางปณิตา จิตรละเอียด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างกฤปวุฒิ พรวรศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนิศารัตน์ วัฒนกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมนายทรงวุฒิ นาทะสิริ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธาอิฐพร บุญฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางจีรนันท์ ดาราสุริยงค์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางรำภู นพรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกนกพรรณ นวลงาม
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกมลชนก พลเดช
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดยามีละห์ ปะนัง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดหัสทิวา จันทรเดิม
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางอินทิรา สุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการชลิดา เส้งวุ่น
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวกันยารัตน์ เหล่าตระกูล
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนางสาวจินดา หนูเหมือน
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและบริการนางสาวอัญชลี เขาพรง
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและบริการนายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายธีรพงศ์ ชัยพงศ์วัฒนา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายสนธยา เกื้อคีรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพิมพ์กัญญาณัช วราภัชญ์สกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาว จารุวรรณ เรืองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วิเชียร เกตุดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สุชานุช พิศุทธางกูร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ธิดารัตน์ เจริญสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพัชร น้ำแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชยุตพงศ์ ไชยรุตม์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วรวิทย์ ปิยรัตนวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ธีระวุฒิ อินเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์โสภณ วงค์บุญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์กิตติพงศ์ เสตพรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์วุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ภาณุพันธ์ุ ไทยนกเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์เธียรศักดิ์ ศรีขำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์สมบัติ ช่วยนวล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์พงศธร เรืองศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ว่าที่ ร.ต.รณชัย เรืองพุทธ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์พิสุทธิ์ พุทธสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาววราสิรี คำทิพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวรจนา หนูดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังพีรเพชร สินอนันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังศิริลักษณ์ กลับจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีร์กุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังอเนก เชี่ยเท่า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์นางสาวมาลินี เห้งสีป้อง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์นายรณกร พลวัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธาธัญนวัฒน์ ขาวบาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานายอรรฆพล พรมศร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธาอุไรวรรณ ทองเอียบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวฉัตรสิริ ผาลิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวดารารัตน์ มัทมิฬ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวสลิลทิพย์ นาเลื่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวภัควลัญชญ์ บูรณะภิรมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวGORNE GISELA MAY
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนางสาวประภัสสร เพชรสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนายเกียรติศักดิ์ โชติกมาศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการภัทรดิษฐ์ ศรีประดิษฐศักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฐเดช บุญศิริโยธิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศยศภฤศ ศรีธนวุฒิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเกียรติศักดิ์ เกตุพงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาคร สุขคุ้ม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่ชลิต นิลมณี
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่อุไร ษัฎเสน
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่ดำรัส ลิ้นหล่อ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่อนันตกร สำเร็จ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

ปิยวรรณ ปั้นทอง
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไปศศิโสม พาณิชย์กุล
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไปรัศมีพร จินตนานุสรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไปธัญญารัตน์ สุขสง
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากรชวนพิศ ยิ้วเหี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินนิตยา สุขคุ้ม
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินอารี เทพไชย
ลูกจ้างชั่วคราว งานบัญชีพิไลพร คงจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุศรีศักดิ์ เจโตวิมุติ
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุนภาพร โสโอ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุนางสาวสุวรรณทิพย์ เรืองสงค์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุชำนาญ เรืองรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่เกียรติศักดิ์ นวลน้อม
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ประนอม พนมมาศ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่พนัส ข่ายม่าน
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่พยุงศักดิ์ พลสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่อภิเชษฐ คงจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ประพันธ์ หลีนะ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่พรเทพ หิรัญวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ธีรภัทร์ จันสิง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่สุรศักดิ์ ก้งจี้
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ศิริรัตน์ สุดรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนวิภาดา ดำรงค์เกียรติ
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนพริมรตา ศรีเพชร
ลูกจ้างชั่วคราว งานประชาสัมพันธ์นางสาววนิดา ดำคง
ลูกจ้างชั่วคราว งานวางแผนและงบประมาณวิลาวัณย์ วัลย์ดาว
ลูกจ้างชั่วคราว งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจทิพย์วิมล ลิ้นหล่อ
ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวทิพภรณ์ พลนาค
ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาสิริวิมล บุญคง
ลูกจ้างชั่วคราว งานครูที่ปรึกษาอรรถพล แสงจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครองนางสาวอรวรรณ หมื่นละม้าย
ลูกจ้างชั่วคราว งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานมนทิชา ช่วยดู
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภูษา ตันติมณี
ลูกจ้างชั่วคราว งานวัดผลและประเมินผลนางสาวนัทชา สุวรรณชาตรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวจันทิมา ภักดีวานิช
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเชิดศักดิ์ ชูศรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานสื่อการเรียนการสอน

หญิง แซ่มั่น
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวกวินธิดา ไหมทอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนโสภา หลงละเลิง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน

นายเกรียงไกร ไชยบุญ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์อชรพร รองเดช
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ธวัชชัย เจริญกุล
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิไลวรรณ คำสอน
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบวรวิทย์ ปิยรัตนวงศ์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอุทัย ลือสกุล
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบชัยนาถ กาญจนะ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง