ระบบฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์


ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :

โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล

1
[โครงการ] การศึกษาชั้นเรียนแบบ PBL ร่วมกับแบบเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
การศึกษาชั้นเรียนแบบ PBL ร่วมกับแบบเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom รายวิชา 3901-2116 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือ
ชื่อผู้แต่ง : นายภัทรดิษฐ์ ศรีประดิษฐศักดิ์
เรียกดูข้อมูล

2
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (รหัสวิชา 2000 1501) โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (รหัสวิชา 2000 1501) โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/3 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ชื่อผู้แต่ง : นายสันติ ทองแก้วเกิด
เรียกดูข้อมูล

3
[ผลงานทางวิชาการ] ชุมชนการเรียนรู้วิชา(PLC)สาขาวิชาคณิต ไทย สังคม และพละ
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชา(PLC)สาขาวิชาคณิต ไทย สังคม และพละ ภาคเรียนที่ 2
ชื่อผู้แต่ง : นายสันติ ทองแก้วเกิด
เรียกดูข้อมูล

4
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา (รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๕๐๔) เรื่อง ประชาคมอาเซียน โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา (รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๕๐๔) เรื่อง ประชาคมอาเซียน โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ชื่อผู้แต่ง : นายสันติ ทองแก้วเกิด
เรียกดูข้อมูล

5
[ผลงานทางวิชาการ] ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพPLc สาขาวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และพลศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชุมมชนการเรียนรู้วิชาชีพPLc สาขาวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และพลศึกษา
ชื่อผู้แต่ง : นายสันติ ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยความสะดวกกลุ่ม
เรียกดูข้อมูล

6
[โครงการ] แข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย
แข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย
ชื่อผู้แต่ง : นายสันติ ทองแก้วเกิด
เรียกดูข้อมูล

7
[โครงการ] ประกวดมารยาทไทย
ประกวดมารยาทไทย
ชื่อผู้แต่ง : นายสันติ ทองแก้วเกิด
เรียกดูข้อมูล

8
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบและสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตรังที่เรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๕๐๑
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบและสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตรังที่เรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๕๐๑
ชื่อผู้แต่ง : นายสันติ ทองแก้วเกิด
เรียกดูข้อมูล

9
[โครงการ] โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในวิทยาลัยเทคนิคตรัง
ชื่อผู้แต่ง : นายสัมฤทธิ์ อนุศิลป์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการวักเรียน นักศึกษา)
เรียกดูข้อมูล

10
[โครงการ] อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และรณรงค์การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และรณรงค์การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ชื่อผู้แต่ง : นายสันติ ทองแก้วเกิด
เรียกดูข้อมูล

11
[งานวิจัย (ครู)] ผลงานทางวิชาการ การใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
ผลงานทางวิชาการ การใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชเกล้า อนุกูลพันธ์
เรียกดูข้อมูล

12
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน วิชา การเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2106-2104
รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน วิชา การเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2106-2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556
ชื่อผู้แต่ง : นายทรงวุฒิ นาทะสิริ
เรียกดูข้อมูล

13
[ผลงานทางวิชาการ] เอกสารประกอบการสอน การสำรวจงานก่อสร้าง 2
เอกสารประกอบการสอน วิชา การสำรวจงานก่อสร้าง 2 รหัสวิชา 2106-2007
ชื่อผู้แต่ง : นางปณิตา จิตรละเอียด
เรียกดูข้อมูล

14
[ผลงานทางวิชาการ] -
เอกสารประกอบการสอน วิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (2204-2005)
ชื่อผู้แต่ง : นายชูเกียรติ คันฉ่อง
เรียกดูข้อมูล

15
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคนิคตรังที่เรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (2000-1501) เรื่อง การจัดระเบียบทางสังคมและการขัดเกลาทางสังคม โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์เตอร์ช่วยสอน (POWER POINT)
ชื่อผู้แต่ง : นายสันติ ทองแก้วเกิด
เรียกดูข้อมูล

16
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่องเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่องเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : เนตรยา ศิลวิศาล
เรียกดูข้อมูล

17
[งานวิจัย (ครู)] รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวิชา 32042006
รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวิชา 32042006
ชื่อผู้แต่ง : ทิพย์วดี พัฒนา
เรียกดูข้อมูล

18
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานวิชาอาเซียนศึกษา (รหัสวิชา 2000-1504 )ของนักเรียนระดับชั้นปวช.3สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานวิชาอาเซียนศึกษา (รหัสวิชา 2000-1504 )ของนักเรียนระดับชั้นปวช.3สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ชื่อผู้แต่ง : นายสันติ ทองแก้วเกิด
เรียกดูข้อมูล

19
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๔๐๑) โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักเรียนระดับชั้นปวช.๑สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตรัง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๔๐๑) โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักเรียนระดับชั้นปวช.๑สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ชื่อผู้แต่ง : นางยอดรัก ศรีปรางค์
เรียกดูข้อมูล

20
[โครงการ] รณรงค์การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (หมวดสังคมศีกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
รณรงค์การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ชื่อผู้แต่ง : นายสันติ ทองแก้วเกิด
เรียกดูข้อมูล

21
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (รหัสวิชา 2000-1501) ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ชื่อผู้แต่ง : นายสันติ ทองแก้วเกิด
เรียกดูข้อมูล

22
[ผลงานทางวิชาการ] เอกสารประกอบการสอน
วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1001
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร้อยตรีกิตติวงศ์ ศรีเมฆ
เรียกดูข้อมูล

23
[ผลงานทางวิชาการ] คู่มือฝึกทักษะวิชาเขียนแบบเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1001

ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร้อยตรีกิตติวงศ์ ศรีเมฆ
เรียกดูข้อมูล

24
[ผลงานทางวิชาการ] เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2101-2109
เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2101-2109
ชื่อผู้แต่ง : ครูชนม์สวัสดิ์ อินนุรักษ์
เรียกดูข้อมูล

25
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชางานปูน (๒๑๒๑-๒๑๐๒)
รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชางานปูน (๒๑๒๑-๒๑๐๒)
ชื่อผู้แต่ง : นายวันโชค บุญย่อง
เรียกดูข้อมูล

26
[ผลงานทางวิชาการ] ผลงานทางวิชาการ
รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุและโลหะวิทยา
ชื่อผู้แต่ง : นายศรายุธ กรุณามิตร
เรียกดูข้อมูล

27
[ผลงานทางวิชาการ] ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการทดลองเครื่องกล (31012003) โดยใช้วิจัยเป็นฐานและบูรณาการแผนการสอนแบบบล็อกคอร์ด (Block Course)
ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ ฤทธิเดช
เรียกดูข้อมูล

28
[ผลงานทางวิชาการ] ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนชุดทดลองแรงกระทำและตำแหน่งแรงกระทำบนพื้นผิวภายใต้ของเหลว เพื่อบูรณาการใช้ในการเรียนรู้วิชาการทดลองเครื่องกล (31012003)
ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ ฤทธิเดช
เรียกดูข้อมูล

29
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์ดักไขมัน
เกียรติบัตร ระดับเหรียญเงินโครงงานวิทย์ 58
ชื่อผู้แต่ง : สมชาย เรืองสม
เรียกดูข้อมูล

30
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน
ศึกษาการสร้างใบงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ในการผลิต รหัสวิชา 3102 2109 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง : สมชาย เรืองสม
เรียกดูข้อมูล

31
[ผลงานทางวิชาการ] สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning) วิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 2200-1006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ผ่านเวบไซต์ http://www.thaitype.net
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning) วิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 2200-1006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ผ่านเวบไซต์ http://www.thaitype.net
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล
เรียกดูข้อมูล

32
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ในรายวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชเกล้า อนุกูลพันธ์
เรียกดูข้อมูล

33
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาการเลขานุการ ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นางสุภาณี เอาทองทิพย์
เรียกดูข้อมูล

34
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการเลขาฯ
การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการเลขาฯ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล
เรียกดูข้อมูล

35
[งานวิจัย (ครู)] ความคิดเห็นของผู้เรียนแผนกวิชาเลขานุการต่อการจัดเรียนการสอน
ความคิดเห็นของผู้เรียนแผนกวิชาเลขานุการต่อการจัดเรียนการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางสุภาณี เอาทองทิพย์
เรียกดูข้อมูล

36
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ชื่อผู้แต่ง : นางสุภาณี เอาทองทิพย์
เรียกดูข้อมูล

37
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์ติดตั้งฝ้าเพดาน
อุปกรณ์ติดตั้งฝ้าเพดาน
ชื่อผู้แต่ง : สมชาย เรืองสม
เรียกดูข้อมูล

38
[สิ่งประดิษฐ์] AIR BOAT
AIR BOAT
ชื่อผู้แต่ง : สมชาย เรืองสม
เรียกดูข้อมูล

39
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาผลิตภัณฑ์น้ำยาง1
วิชาผลิตภัณฑ์น้ำยาง 1
ชื่อผู้แต่ง : นายสุรศักดิ์ เทพทอง
เรียกดูข้อมูล

40
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์กายภาพบำบัดขาและแขน
อุปกรณ์กายภาพ
ชื่อผู้แต่ง : นายราเชน ชุมเชื้อ
เรียกดูข้อมูล

41
[งานวิจัย (นักเรียน)] ระบบบันทึกข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านควน
ระบบบันทึกข้อมูล
ชื่อผู้แต่ง : นายสถาพร ศิริประพันธ์กุล
เรียกดูข้อมูล


จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง