ข้อมูลจำนวน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
13

• ชาย
105

• หญิง
95

รวม
213


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
5

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
55

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
93

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
46


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
3

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
2

• แผนกวิชาแฟชันและสิ่งทอ
1

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาการตลาด
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
3

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
26

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาช่างยนต์
25

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• แผนกวิชาช่างโยธา
8

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
18

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11

• งานการเงิน
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานบัญชี
2

• งานอาคารสถานที่
15

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานปกครอง
5

• งานความร่วมมือ
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ
7

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
5

• งานทะเบียน
6

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานบุคลากร
6

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• อาชีวศึกษาจังหวัด
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
5

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5
นายกษิดิฏฐ์ คำศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทรงฤทธิ์ จุลกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายนันธวุฒิ น้อย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายมาโนช มีศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ภิษัชยา จิตต์เจตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานบริหารงานทั่วไปศิริกุล ไชยพลบาล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานการเงิน

นางสาวกนกวรรณ วงศ์วัชระบุตร
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวสุจินดา เต็มสังข์
หัวหน้างาน งานบัญชีนายชัยยันต์ สีวิน
หัวหน้างาน งานพัสดุกฤปวุฒิ พรวรศักดิ์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายณัฐพัฒน์ แสนสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวรัชเกล้า อนุกูลพันธ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์ธีรวัฒน์ เดชอรัญ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณรัชนาท หวนสิน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายพัฒนา หมื่นศรี
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายเทพินทร์ บัวอินทร์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายชูเกียรติ คันฉ่อง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางณัฐฐาพร สำนักเหยา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางอรทัย เข็มทอง
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาธนากร จันทร์นามล
หัวหน้างาน งานปกครองนางอำไพ สุชาโต
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานวิมลวรรณ ซ้ายเสน
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาวุฒิชัย เพ็งสกุล
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวอาธิญา คีรีพันธ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสุจินดา อาบูบาเกอร์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลจุฑามาศ คันฉ่อง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนางวริศา ทองนอก
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายทนงศักดิ์ แสงศรี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นางเบญจมาศ ศิริรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ฉัตชัย บิลภัสร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์อภิรักษ์ ประพฤติชอบ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานประสบโชค สุขยัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายกฤตนัน น้ำเจ็ด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวรพงศ์ แสนสิงห์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุรศักดิ์ เทพทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์นายจุมพล ตันติบรรพกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายสุธี วีระพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมนายวันโชค บุญย่อง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโยธาว่าที่ร้อยตรีกิตติวงศ์ ศรีเมฆ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางสาวธรวิรินทร์ พวงสอน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนายพศกร สุวรรณทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางอัษฎาพร บุญเมือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางยุวรีย์ กรุณามิตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวจิรารัตน์ ด้วงนุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแฟชันและสิ่งทอนางจิรภัทร์ อนุกูลพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนางสาววชิราภรณ์ รัตนรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและบริการรัตนา รุ่งเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนายสรายุทธ มาลา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายอนุวัฒน์ สุชาโต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

นางรำภู นพรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงินนายสุรศักดิ์ ช่วยเรือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางอ้อมใจ ขวัญนิมิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายสรพงษ์ สุวรรณศร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวอาบีด๊ะ นุ้ยเอียด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายกิจปราการ วังหีน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายทิพวัฒน์ พรดำรงค์รัศมี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายวัชรินทร์ รัศมี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์กิตตินันท์ เทพเฉลิม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวณัฎฐิกา พัฒนประชากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางทิพย์วดี พัฒนา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาพนม เยาว์ดำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองอิฐพร บุญฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายสมพงษ์ แซ่โค้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายพิรศักดิ์ ศิลวิศาล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวปิยะนุช เพชร์ฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางอินทิรา สุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนายกิตติวุฒิ ศรีเมฆ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางยอดรัก ศรีปรางค์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางตาลตะวัน ขอดแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วรกิจ ทองนอก
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพรพนา ทับเที่ยง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อัญมณี อุทรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวีรวุฒิ หนูช่วย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกรัณย์พัจน์ อิ่มจิตร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อรวรรณ นิ่มดวง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เกวลิน วุ่นจินา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวซูซี่ แวหามะ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชนม์สวัสดิ์ อินนุรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์เฉลิมพงษ์ ปั้นทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์วีระทัย เพ็ชรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายปิยะนันท์ รักการ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสืบศักดิ์ หลงขาว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จันทร์กอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายธิติพงษ์ หน้องมา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายนิกร ยิ้มสุด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสมชาย เรืองสม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายชัยยัณห์ รุ่งเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสมพร ทองรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธวัช เดชทับ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสุดารัตน์ แสนสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุเมธ สุธีรพาณิชย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายนราพงษ์ อนุกูลพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังพิมพิกา ยอดดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิวัฒน์ แก้วกายศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังพีรวัฒน์ การงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายพิน ช่วยเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ณัฐชยา อมรลักษณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายธีระพล บุญชัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางปณิตา จิตรละเอียด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนิศารัตน์ วัฒนกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมณัฐพล ช่วยเกิด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมนายทรงวุฒิ นาทะสิริ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธานายไชยรัตน์ จิตรละเอียด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธานางจีรนันท์ ดาราสุริยงค์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกนกพรรณ นวลงาม
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกมลชนก พลเดช
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดยามีละห์ ปะนัง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวหัสทิวา จันทรเดิม
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชลิดา เส้งวุ่น
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวสยุมพร แซ่แต้
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวกันยารัตน์ เหล่าตระกูล
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนางสาวจินดา หนูเหมือน
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและบริการนางสาวอัญชลี เขาพรง
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและบริการนายธีรพงศ์ ชัยพงศ์วัฒนา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายสนธยา เกื้อคีรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายยุทธนากร แสงแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

นางสาววิลาวรรณ เพชรสุทธิ์
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี

นางสาวพิมพ์กัญญาณัช วราภัชญ์สกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาว จารุวรรณ เรืองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วิเชียร เกตุดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ธิดารัตน์ เจริญสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชยุตพงศ์ ไชยรุตม์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พงศธร เรืองศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ว่าที่ ร.ต.รณชัย เรืองพุทธ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายวัชระ ท่าจีน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอดิรักษ์ เทพกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์พิสุทธิ์ พุทธสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาววราสิรี คำทิพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวรจนา หนูดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังพีรเพชร สินอนันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายชัยมงคล ชูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังอเนก เชี่ยเท่า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์นางสาววาสนา เสนี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมนายรณกร พลวัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธาธัญนวัฒน์ ขาวบาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานายอรรฆพล พรมศร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานางสาวอมราพร อ่อนจุติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานางสาวจรรยพร หมวกเทพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวฉัตรสิริ ผาลิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวดารารัตน์ มัทมิฬ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวภัควลัญชญ์ บูรณะภิรมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนางสาวประภัสสร เพชรสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนายเกียรติศักดิ์ โชติกมาศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการเกียรติศักดิ์ เกตุพงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาคร สุขคุ้ม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่อุไร ษัฎเสน
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่อนันตกร สำเร็จ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

ปิยวรรณ ปั้นทอง
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไปรัศมีพร จินตนานุสรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไปนางสาวชนาทิพย์ ชูแสง
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไปธัญญารัตน์ สุขสง
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากรชวนพิศ ยิ้วเหี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินอารี เทพไชย
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินนภาพร โสโอ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุนางสาวสุวรรณทิพย์ เรืองสงค์
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุนางสาวชวัลนุช ชัยแป้น
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุชำนาญ เรืองรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่เกียรติศักดิ์ นวลน้อม
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ประนอม พนมมาศ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่พนัส ข่ายม่าน
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่พยุงศักดิ์ พลสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่อภิเชษฐ คงจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ประพันธ์ หลีนะ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่พรเทพ หิรัญวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่สุรศักดิ์ ก้งจี้
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ศิริรัตน์ สุดรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนวิภาดา ดำรงค์เกียรติ
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียนพริมรตา ศรีเพชร
ลูกจ้างชั่วคราว งานประชาสัมพันธ์นางสาววนิดา ดำคง
ลูกจ้างชั่วคราว งานวางแผนและงบประมาณวิลาวัณย์ วัลย์ดาว
ลูกจ้างชั่วคราว งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจทิพย์วิมล ลิ้นหล่อ
ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวญาณศิริ คำรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาสิริวิมล บุญคง
ลูกจ้างชั่วคราว งานครูที่ปรึกษานางสาวอรวรรณ หมื่นละม้าย
ลูกจ้างชั่วคราว งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวศิริรัตน์ ยิ้มย่อง
ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนมนทิชา ช่วยดู
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภูษา ตันติมณี
ลูกจ้างชั่วคราว งานวัดผลและประเมินผลนางสาวนัทชา สุวรรณชาตรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวจันทิมา ภักดีวานิช
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเชิดศักดิ์ ชูศรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานสื่อการเรียนการสอน

ศศิโสม พาณิชย์กุล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปหญิง แซ่มั่น
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์โสภา หลงละเลิง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน

นายเกรียงไกร ไชยบุญ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์อุไรวรรณ ทองเอียบ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด

ธวัชชัย เจริญกุล
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิไลวรรณ คำสอน
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายปรีดี เกตุทอง
อาจารย์พิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์โสภณ วงค์บุญ
อาจารย์พิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์ภาณุพันธ์ุ ไทยนกเทศ
อาจารย์พิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์วรวิทย์ ปิยรัตนวงศ์
อาจารย์พิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์อุทัย ลือสกุล
อาจารย์พิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์นายจิรวัฒน์ ย่องซื่อ
อาจารย์พิเศษ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอภิชาติ พยุงศุขศรี
อาจารย์พิเศษ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายเจษฎา ธนะสถิตย์
อาจารย์พิเศษ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล
อาจารย์พิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฐเดช บุญศิริโยธิน
อาจารย์พิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉรียา ทองมา
อาจารย์พิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณรงค์ ฤทธิเดช
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แผนกวิชาช่างยนต์กิตติพงศ์ เสตพรรณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แผนกวิชาช่างยนต์เธียรศักดิ์ ศรีขำ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แผนกวิชาช่างยนต์สมบัติ ช่วยนวล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แผนกวิชาช่างยนต์นายสิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แผนกวิชาช่างยนต์ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีร์กุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังพิมพ์พิมล งามแข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แผนกวิชาการบัญชียศภฤศ ศรีธนวุฒิ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสินธุ อมรลักษณ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิไลพร คงจันทร์
พนักงานราชการ อาชีวศึกษาจังหวัด

นางสาวรังสินี พลหลา
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบพิฐชญาณ์ ขาวขำ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบธนาศักดิ์ ว่องธนาพัฒน์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบรัชนก แก้วพิทักษ์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง